torsdag 15. august 2013

Forsikringer


Det er ikke greit å få forsikret et gammelt hus.
Jeg sendte forespørsel om tilbud til alle selskapene som er lista opp på http://www.finansportalen.no
Av svarene jeg har fått, er et par på svimlende beløp - over 27.000 pr. år. Noen tilbyr ikke forsikring på hus over 100 år, og andre utelukker hus med utleie (Frende).
Heldigvis er det noen få selskaper som har kommet med et tilbud som er verdt å vurdere.

Premien begregnes etter bruttoarealet, og jeg har operert med ulike tall, et fra et salgsprospekt der arealet er 409 kvm, et fra en takst der det står 374 kvm, et fra en bygningsanmeldelse fra 1903 som er 306,64 kvm.
Det ble vanskelig for forikringsselskapene å forholde seg til, helt naturlig. Derfor målte vi det opp nøyaktig i dag. Ytre veggmål gir en flate på 314, 14 kvm over to etasjer.
Det betyr næremere 100 kvm forskjell på første og siste mål. Det er et helt hus, det! I kroner og ører betyr det mye for verdien på forsikringen.
( PS Nå har det seg sånn at i de største tallene er kjelleren på 100 kvm inkludert, så differansene var likevel marginale. Er det nødvendig å forsikre en kjeller som har solide gråsteinsmurer? Ved eventuel brann vil de stå like støtt! DS)
Det er likevel verdt å studere tilbudene for det er mulig å spare store summer på å bytte selskap.
Dette har jeg fått tilsendt av Else/Sprossa Rønnevig


FORSIKRING

Er din bolig forsikret for kunstnerisk utsmykning? Er huset forsikret for merkostnad i forhold

til urasjonell byggemåte?

FULLVERDIFORSIKRING

Når du tegner en villaforsikring, foretar forsikringsselskapet ditt en fullverditaksering.

Den forteller hvor mye det koster å gjenoppføre huset dersom det blir totalskadet. I

utgangspunktet gjelder dette alle typer skader som kan inntreffe, men det er i all hovedsak

brann som vil kunne føre til en totalskade – det vil si at huset brenner helt eller nesten

helt ned. En fullverdiforsikring kjøper du når du ønsker å gjenoppføre huset slik at det

får samme standard og størrelse som før brannen. Det er forsikringsselskapet som er

ansvarlig for at denne summen er tilstrekkelig. Med en slik forsikring risikerer du ikke å

være underforsikret. Men det innebærer også at du ved hver forandring og oppjustering

av husets standard må melde fra til forsikringsselskapet, for dette vil naturlig nok øke

fullverditaksten på bygningen. Dersom du for eksempel unnlater å melde fra om det lille

tilbygget eller innrednin­gen av et kjellerrom, vil du være underforsikret, og da kan du

risikere avkortning i erstatningssummen.

Fullverdiforsikring dekker alle lovpålagte krav fra myndighetene. Det vil si at for fredede

hus vil denne forsikringen dekke krav fra fylkeskommunen eller Riksantikvaren om

hvordan ting skal settes i stand. Det er verdt å merke seg at krav som stilles fra offentlig

myndighet knyttet til gjenoppføring eller reparasjon av en bygning, i mange

sammenhenger forsikringsmessig vil bli betraktet som et påbud. Påbudsdekning er noe

man i de fleste selskaper automatisk har inkludert i boligforsikringen. Men vær

oppmerksom på at summen knyttet til hva man vil få erstattet under påbudsdekningen,

kan variere fra selskap til selskap. Det anbefales følgelig at dette sjekkes nærmere før

forsikringen tegnes. Påbudssummen kan eventuelt forhøyes etter avtale med

forsikringsselskapet.

Vær oppmerksom på at det er verdt å drøfte forholdet mellom delskade og totalskade.

Riksantikvarens holdning er at det som er tapt, er tapt. Det betyr at ved en totalskade vil

Riksantikvarens krav ikke være mer enn en eksteriørmessig tilpasning dersom dette er

viktig for omgivelsene. Om du er i tvil om hva kulturvernmyndighetene vil kreve dersom

bygningen skal bygges opp igjen etter en brann, bør slike spørsmål være avklart med

Riksantikvaren før du undertegner forsikringsavtalen. Hvis Riksantikvaren forlanger at

bygningen skal bygges opp igjen, kan for eksempel kravet være at gjenoppbyggingen skal

innpasses i forhold til annen fredet bebyggelse. Da blir det ikke snakk om en kopiering,

men om en moderat tilpasning. Hvis en bygning derimot blir delskadet, kan

Riksantikvarens eller fylkeskommunens krav bli strenge – ikke bare visuell kopiering slik at

den ser lik ut, men at arbeidene skal utføres med samme håndverksteknikk og

materialbruk som før skaden skjedde. Dette gjelder bare hus der Riksantikvaren eller

fylkeskommunen har myndighet. Men problemstillingen kan kanskje være relevant for flere

eieres egen vurdering av hva man ønsker med forsikringen.

SPESIALTILPASSET LØSNING

En brukbar løsning kan ofte være å dekke bygningen etter en fullverditakst som om den

var oppført etter dagens byggeskikk. Gjennom en tekst i forsikringsbeviset klargjøres

det at begrensningen til dagens byggeskikk kun gjelder ved fastsettelse av prisen for

gjenoppføring av bygningen ved en totalskade, og ikke på skadefastsettelsen ved en

partiell skade. Dette innebærer at selv om du som eier ikke er interessert i å få dekket den

fulle kostnaden ved å rekonstruere bygningen etter en totalskade, blir merkostnadene ved

delvise skader likevel betalt. En slik utvidelse i forsikringen vil være betydelig rimeligere

enn å ta inn de totale rekonstruksjonsutgiftene for en kopi av hele bygningen til en

forhåndstakst.

KUNSTNERISK UTSMYKNING

Med kunstnerisk utsmykning i et hus menes veggfaste arbeider som er utført av en

kunstner og signert. Det utelukker jo det aller meste og betyr at kunstnerisk utsmykning

er sjelden i private boliger. Etter forsikringsvilkårene omfatter bygningsforsikringen ikke

bygningens kunstneriske utsmykning, med mindre annet er avtalt.

Høyesterettsadvokat Andreas Arntzen definerer i sin bok  Forsikringsrett kunst­nerisk

utsmykning på denne måten:

Utsmykningen må være et resultat av en original og individuelt preget åndsvirksomhet

som er særegen for opphavsmannen. Den kan være utslag av fantasi, talent og faglig

dyktighet, men ikke bare av flid. Som eksempel kan nevnes veggmalerier, i motsetning

til sjablongmaling – originale blyglassvinduer komponert av en kunstner, i motsetning til

standardiserte blyglassvinduer som f.eks. kan hentes ut  fra en glassmesters brosjyrer.

Man kan konkludere med at utsmykninger i form av kopier av originale kunstverk og

masseproduserte utsmykninger etter forbilde av originale kunstverk og tegninger, ikke

er kunstnerisk utsmykning. Utskjæringer etc. foretatt av en dyktig håndverker kan ikke

karakteriseres som kunstnerisk utsmykning. Det må sondres mellom kostbar utførelse

og kunstnerisk utførelse. Meromkostninger ved utsmykning som ikke er kunstnerisk,

men som er spesiell og kostbar, skal tas med ved fastsettelse av gjenoppføringsprisen.

Det er følgelig bare kunstnerisk merverdi som er ekskludert fra dekningen, og som

krever en tilleggsdekning på forsikringen. Det må ved et skadeoppgjør søkes å

oppnå enighet mellom partene om de utsmykninger som i til­felle skal anses som

kunstneriske.

Det er særdeles viktig at man på tegningstidspunktet blir enige

om hva som er kunstnerisk utsmykning – ved tvil er det fornuftig å

betrakte utsmykningen som kunstnerisk – kunden eller huseieren

bør selv sette verdien på dette, gjerne i samarbeid med fagfolk.

Verdien må fremkomme i forsikringsbeviset.

URASJONELL BYGGEMÅTE

Urasjonell byggemåte kaller man det når en bygningsskade må repareres på en

måte den ellers ikke ville blitt reparert på, og dette medfører merkostnader utover

vanlig reparasjonsmetode. Et eksempel vil vise hva dette betyr: Vegger med massiv

trekonstruksjon av laftet, pløyd plank (laft av rundtømmer, maskinlaft eller annen spesiell

trekonstruksjon) som kjerne og med platekledning eller trepanel på hver side, vil være

urasjonell byggemåte sett i forhold til dagens lettere konstruksjon med bindingsverk c/c 60

cm (avstanden mellom midten på hver stolpe i reisverket er på 60 cm) og isolasjon etter

dagens forskrifter.

Den mest tilfredsstillende løsning for kunden vil være at forsikrings­selskapet tar høyde

for forventede merkostnader ved fastsettelsen av premie­beregningsgrunnlaget og

således «tar ansvaret for» at bygningen med sine spesielle­ karakteristika er forsikret for

sin fulle gjenoppføringspris – justeringsfaktor må da benyttes.

REDUSERT PREMIE OG FORHØYET EGENANDEL

Du kan redusere premien din vesentlig hvis du er villig til å gå betydelig opp i egenandel,

til for eksempel 25 000 kroner eller høyere. Dette bør alle undersøke for å finne ut hva

som vil lønne seg i hvert enkelt tilfelle. Storskadene skjer ikke ofte og med redusert premie

for høy egenandel kan det du sparer inn, settes på egen konto til bruk om skade skulle

oppstå. Hvor mye som kan spares, må avklares med det enkelte forsikringsselskap.

Skader under avtalt egenandel må dekkes av huseiers egen lommebok. Blir det oppsparte

beløp ikke tatt i bruk, så har du spart de pengene og kan bruke dem senere i livet.

NOEN GODE RÅD

Les forsikringsavtalen din nøye, for dersom ulykken er ute, er det for sent å gjøre noe

med forsikringssummen. Er du usikker på om du får den nødvendige erstatningen etter et

skadetilfelle, bør du kontakte en forsikringsrådgiver. Gjennom en samtale blir begge parter

bevisstgjort om hva ditt forsikringsbehov er.

Kontakt flere forsikringsselskaper og be om tilbud på ekstra forsikring for kunstnerisk

eller antikvarisk utsmykning. Sammenlign og se til at din bolig

– gammel, fredet eller verneverdig – får en forsikring som dekker dine behov. Du kan være

både overforsikret og underforsikret, spesielt når det gjelder kunstnerisk utsmykning og

urasjonell byggemåte. Få definert hva det er ved ditt hus som går inn under de ulike typer

forsikring. Og kanskje like viktig: Hva dekkes ikke av forsikringen du har tegnet? Er du i

tvil, så spør om den hundre år gamle sjablongmalte dekoren i stuen hører inn under

kunstnerisk utsmykning eller ikke.

Fagfolk bør gi en takst på hva det vil koste å gjenskape tingene dersom alle eller deler

av dem skulle bli ødelagt ved brann eller annen skade. Hva koster det egentlig å

gjenskape den håndmalte dekoren på vegger, gulv og tak, de spesielle gipsrosettene,

stukkaturen, spesiallistverket, det rikt utsmykkede brystningspanelet, den kunstferdige

trappen og de utvendige detaljene på huset? Først når du vet dette, er det mulig å få et

overblikk over hva forsikringssummen bør være dersom du ønsker full dekning ved

rekonstruksjon. Blir dette uforholdsmessig dyrt, så tenk igjennom situasjonen, og bli enig

med deg selv om hvor mye du kan strekke deg til i forsikringssum. Hva du velger eller blir

pålagt å gjenskape i huset etter en brann, blir dermed både opp til deg og dine

prioriteringer og et eventuelt krav fra kulturvernmyndighetene. Dette bør regnes ut i kroner

og ører; på den måten får du oversikt over hva det virkelig koster. Altfor mange bygger på

løse antagelser.

Dokumenter alt i huset med foto og/eller video – hver minste detalj. Dette er bilder vi

må håpe du aldri får bruk for – men skulle ulykken være ute, kan slik dokumentasjon være

gull verd. Dersom det ikke eksisterer oppmålingstegninger av huset/husene, så bør

anskaffelse vurderes. Forsikringsselskapet kan jo ikke vite hva som finnes av verdi på og i

huset ditt, og da er det bra å ha håndfaste bevis som kan underbygge påstander om hva

som er gått tapt i brannen. Oppbevar all dokumentasjon i bankboks: Gjør det, ikke bare

tenk at du skal gjøre det!

Er ulykken et faktum, så ro deg ned, bruk sunn fornuft og finn en takstmann som har så

god kjennskap til gamle hus som overhodet mulig. Det er også betryggende å ha noen å

snakke med som kan svare på alle de spørsmålene som presser på i den første

vanskelige tiden etter at katastrofen har rammet.

Mange ting må gjennomtenkes når et hus er brannskadet. Velg byggmester,

byggeleder og arkitekt med interesse for oppgaven. Velger du feil her, kan du oppleve

flere «katastrofer» i løpet av gjenoppbyggingen. Hvor setter man grensen når det skal

bestemmes hva som skal repareres, eventuelt kopieres? Hva bør gjøres først? Hvordan

kan man få forsikringssummen til å strekke til best mulig? Uten profesjonell hjelp er det lett

å komme skjevt ut, særlig om skadene på huset er store. Glem heller ikke at det er viktig å

ha egne menin­ger når bestemmelser skal tas. Delta i diskusjonene.

Etter en brann kan det dukke opp pågående frilanskonsulenter som gjerne vil hjelpe

deg i din «kamp» mot forsikringsselskapet, en kamp de med stor iver og overbevisende

argumentasjon mener vil komme. Ikke alle disse er like seriøse. Erfaringsmessig verken

gir eller tar seriøse forsikringsselskaper mer enn det som loven og regelverket sier. Slike

pågående frilanskonsulenter vil trolig påføre deg ekstra utgifter og kan være mer til skade

enn gavn i oppgjøret med selskapet, og det er jo du selv som kjenner forholdene best.

Regn med at forsikringsselskapet er redelig, det er det beste utgangspunkt i forbindelse

med skadeoppgjøret.

Hvordan er brannberedskapen på ditt sted? Dette kan ha betydning for forsikringen.

Tenk igjennom dette, for det er stor forskjell i valgene du må ta i forhold til liten skade, stor

skade og total skade. Fra brannen på Villa Snøringsmoen ble varslet via sentralen i

Grimstad, tok det 25 lange minutter innen brannslangene ble rettet mot bygningen. Jeg

hadde regnet med at det bare ville ta toppen fem minutter fra alarmen gikk til brannbilen

var fremme, og av den grunn ville det bare bli snakk om mindre skader. Så feil kan man ta.

Ikke alle brannstasjoner har døgnbemanning. Hvordan er situasjonen hos deg?

Jeg er heldigvis av de ytterst få som har fått oppleve at både hus og hytte er blitt

totalskadet ved brann. Selv var jeg nok ikke oppmerksom på hvor viktig det er å ha en helt

oppdatert forsikring som dekker alle verdier. Jeg kunne med fordel hatt en høyere

forsikringssum for urasjonell byggemåte, og i tillegg var jeg underforsikret for innbo og

løsøre. Men man må selvfølgelig også tenke over hvor høy forsikringspremie man har råd

til å betjene. Fra tid til annen hører vi historier om skuffelser og frustrasjoner i forbindelse

med oppgjør etter brann. Mine erfaringer er kun positive.


RÅD OM FORSIKRING

FULLVERDIFORSIKRING

Når du tegner en villaforsikring, foretar forsikringsselskapet ditt en fullverditaksering.

Den forteller hvor mye det koster å gjenoppføre huset dersom det blir totalskadet. I

utgangspunktet gjelder dette alle typer skader som kan inntreffe, men det er i all hovedsak

brann som vil kunne føre til en totalskade – det vil si at huset brenner helt eller nesten

helt ned. En fullverdiforsikring kjøper du når du ønsker å gjenoppføre huset slik at det

får samme standard og størrelse som før brannen. Det er forsikringsselskapet som er

ansvarlig for at denne summen er tilstrekkelig. Med en slik forsikring risikerer du ikke å

være underforsikret. Men det innebærer også at du ved hver forandring og oppjustering

av husets standard må melde fra til forsikringsselskapet, for dette vil naturlig nok øke

fullverditaksten på bygningen. Dersom du for eksempel unnlater å melde fra om det lille

tilbygget eller innrednin­gen av et kjellerrom, vil du være underforsikret, og da kan du

risikere avkortning i erstatningssummen.

Fullverdiforsikring dekker alle lovpålagte krav fra myndighetene. Det vil si at for fredede

hus vil denne forsikringen dekke krav fra fylkeskommunen eller Riksantikvaren om

hvordan ting skal settes i stand. Det er verdt å merke seg at krav som stilles fra offentlig

myndighet knyttet til gjenoppføring eller reparasjon av en bygning, i mange

sammenhenger forsikringsmessig vil bli betraktet som et påbud. Påbudsdekning er noe

man i de fleste selskaper automatisk har inkludert i boligforsikringen. Men vær

oppmerksom på at summen knyttet til hva man vil få erstattet under påbudsdekningen,

kan variere fra selskap til selskap. Det anbefales følgelig at dette sjekkes nærmere før

forsikringen tegnes. Påbudssummen kan eventuelt forhøyes etter avtale med

forsikringsselskapet.

Hvis Riksantikvaren forlanger at bygningen skal bygges opp igjen, kan for eksempel

kravet være at gjenoppbyggingen skal innpasses i forhold til annen fredet bebyggelse. Da

blir det ikke snakk om en kopiering, men om en moderat tilpasning. Hvis en bygning

derimot blir delskadet, kan Riksantikvarens eller fylkeskommunens krav bli strenge – ikke

bare visuell kopiering slik at den ser lik ut, men at arbeidene skal utføres med samme

håndverksteknikk og materialbruk som før skaden skjedde. Les forsikringsavtalen din

nøye, for dersom ulykken er ute, er det for sent å gjøre noe med forsikringssummen.

Er ulykken et faktum, så ro deg ned, bruk sunn fornuft og finn en takstmann som har

så god kjennskap til gamle hus som overhodet mulig. Det er også betryggende å ha

noen å snakke med som kan svare på alle de spørsmålene som presser på i den første

vanskelige tiden etter at katastrofen har rammet. Mange ting må gjennomtenkes når et

hus er brannskadet. Velg byggmester, byggeleder og arkitekt med interesse for oppgaven.

Velger du feil her, kan du oppleve flere «katastrofer» i løpet av gjenoppbyggingen. Hvor

setter man grensen når det skal bestemmes hva som skal repareres, eventuelt kopieres?

Hva bør gjøres først? Hvordan kan man få forsikringssummen til å strekke til best mulig?

Uten profesjonell hjelp er det lett å komme skjevt ut, særlig om skadene på huset er

store. Glem heller ikke at det er viktig å ha egne menin­ger når bestemmelser skal tas.

Delta i diskusjonene. Dokumenter alt i huset med foto og/eller video – hver minste detalj.

Dette er bilder vi må håpe du aldri får bruk for – men skulle ulykken være ute, kan slik

dokumentasjon være gull verd. Dersom det ikke eksisterer oppmålingstegninger av huset/

husene, så bør anskaffelse vurderes. Forsikringsselskapet kan jo ikke vite hva som finnes

av verdi på og i huset ditt, og da er det bra å ha håndfaste bevis som kan underbygge

påstander om hva som er gått tapt i brannen. Oppbevar all dokumentasjon i bankboks:

Gjør det, ikke bare tenk at du skal gjøre det!

Diskuter også med forsikringsselskapet tema som:

SPESIALTILPASSET LØSNING -

KUNSTNERISK UTSMYKNING -

URASJONELL BYGGEMÅTE -

REDUSERT  EGENANDEL OG FORHØYET PREMIE.

KONTAKT FLERE forsikringsselskaper OG BE OM TILBUD.

2 kommentarer:

  1. hei
    Du skriver at du fikk ok tilbud fra et par selskaper, kan jeg spørre om hvilke?

    SvarSlett
  2. KLP som jeg bytta til - halve prisen av tryg, og Troll kom på god nummer to!

    SvarSlett